ப – பரிசுத்த தேவனே 

பரிசுத்த தேவனே பரலோக ராஜனே பாரினில் பாடுவேன் உம் நாமம் உயர்த்துவேன்   பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியே பாய்ந்த்தோடும்  நதியே பார்க்கும் பரவசமே பாடும் ஒளிச்சுடரே   பார்க்கும் இடம் எல்லாம் தேன்  ஓடும் தேசம்  நீர் பூவுலகில் உம்மைப்போல் யாருண்டு தேவனே? பசித்தவன் இளைப்பாறும் குளிர் தரும் நிழலே மரித்தவனை எழுப்பிடும் ஜீவனே, என் சுவாசமே.   பெலவீனன் பெலவானாய் மாறிடுவானே பைந்தமிழ் பாடல் அவன் கேட்கும் போதினிலே பாதம் கல்லில் இடறாதபடி தாங்கி நித்தம் நடத்தும்…

Pour into me the brightness of your daybreak!

Psalm 43 - TPT Pour into me the brightness of your daybreak! Pour into me your rays of revelation-truth! Let them comfort and gently lead me onto the shining path, showing the way into your burning presence, into your many sanctuaries of holiness. Then I will come closer to your very altar until I come…

Unexpected Moments in Christ

I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:13 Can you? Really? It's easy to quote the verse, very hard to step out of the comfort zone and get into Goliath's field. What will you do when the unexpected moment manifests? You believe that your hour hasn't come. But the need searches and…

Let the heavens be glad, and the earth rejoice!

Psalm 96 New Living Translation (NLT)   1 Sing a new song to the Lord!     Let the whole earth sing to the Lord! 2 Sing to the Lord; praise his name.     Each day proclaim the good news that he saves. 3 Publish his glorious deeds among the nations.     Tell everyone about the amazing things he does. 4 Great is the Lord! He is most…

Stand and See the Salvation of the Lord

‎Exodus 14:13 KJV Pharaoh Pursues the Israelites 12"Is this not the word that we spoke to you in Egypt, saying, 'Leave us alone that we may serve the Egyptians '? For it would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the wilderness." 13 But Moses said to the people, "Do not fear! Stand by and…

Welcome Holy Spirit!

15 For these are not drunken, as ye suppose, seeing it is but the third hour of the day. 16 But this is that which was spoken by the prophet Joel; 17 And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh: and your sons and…

May 19 – Wisdom from above

Verse of the Day - Biblegateway But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. James 3:17-18 KJV  

Cosmic Quest!

It's not a coincidence! I've never clicked on that link in BlueletterBible. Today I did, and guess what - 'World Prayer Today' is going to pray for Tamil Nadu tomorrow. WOW! That's perfect timing! “Only through the dark period of our lives were we able to see the light …”May 10, 2018 Welcome to World…