இ ஈ

இனியவரே! இணையில்லாதவரே! ஈகையின் நாயகனே, உம்மையே எனக்காய் ஈந்தவரே. இனிய கானமே, ஈடில்லா இன்பமே, இதயத்தில் இனிதாய் கலந்த என் செல்வமே! இஸ்ரவேலின் ராஜாவே! சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருப்பவரே, இன் சொல்லாய் பிறந்து இனியவளை உயிற்பித்தவரே! இணைத்தீரே, இசை மழையில் இணைத்தீரே! விண்ணும் மண்ணும் ஒன்றாய் கலந்தனவே! சத்தியம் பூமியிலிருந்து முளைக்கும், நீதி வானத்திலிருந்து தாழப்பார்க்கும். சங் 85:11 ... #இ #ஈ Image: google