உன்னதமானவரே

ஊற்றுத் தைலமே

உன்னதப்பாட்டே

உள்ளந்திரியங்களை ஆராய்ந்து அறிந்தவரே

உயிரோடு எழுந்தவரே

உயிரோடு கலந்தவரே

உண்மையே உம்மையே எமக்காய் அளித்தீரே

உமது பிரகாரங்களில் நான் என்றும் வாசம் செய்வேன்

உமது அன்பில் என்றும் களிகூறுவேன்.

One thought on “உ ஊ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.