காவியத்தின் தலைவனே

give thanks in all things

கல்வாரி நாயகனே காருண்ய கரத்தினால் கரம் பிடித்த மன்னவனே கழுதையின் மேல் அமர்ந்து வந்த இஸ்ரவேலின் இரட்சகரே. உம் அன்பு என்னை தாங்குகின்றதே. கற்பாறையில் உதித்த பெரு வெள்ளமே காலை தோறும் உம் கிருபை புதிதாய் இருக்கிறதே. என் கண்கள் உம்மை காங்கின்றதே கலங்கரை விளக்கமும் கவிதையின் ஊற்றும் நீரே. கானமே அமுத கானமே காவியத்தின் தலைவனே கன்னி மரியாள் வயிற்றில் கனிவான செல்வமாய், யோசேப்பின் குமாரனாய் பிறந்த நல்முத்தே. பூமியின் குடிகளில் தானும் ஒருவராய் எங்கள்…

God spoke and it was done

April 05 2018 When God speaks to man, He wants something that exists in the spiritual to become manifest in the natural. Since we are unaware of the unseen realm, God wants to reveal it to us. Either His plans or the plans of the enemy. The revelation comes first. Then we carry that revelation…

Psalm 33 (KJV) April 02

Rejoice, sing and praise. Rejoice in the Lord, O ye righteous: for praise is comely for the upright. 2 Praise the Lord with harp: sing unto him with the psaltery and an instrument of ten strings. 3 Sing unto him a new song; play skilfully with a loud noise. Who is like the Lord? 4…