பரிசுத்த தேவனே

பரலோக ராஜனே

பாரினில் பாடுவேன்

உம் நாமம் உயர்த்துவேன்

 

பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியே

பாய்ந்த்தோடும்  நதியே

பார்க்கும் பரவசமே

பாடும் ஒளிச்சுடரே

 

பார்க்கும் இடம் எல்லாம் தேன்  ஓடும் தேசம்  நீர்

பூவுலகில் உம்மைப்போல் யாருண்டு தேவனே?

பசித்தவன் இளைப்பாறும் குளிர் தரும் நிழலே

மரித்தவனை எழுப்பிடும் ஜீவனே, என் சுவாசமே.

 

பெலவீனன் பெலவானாய் மாறிடுவானே

பைந்தமிழ் பாடல் அவன் கேட்கும் போதினிலே

பாதம் கல்லில் இடறாதபடி தாங்கி

நித்தம் நடத்தும் தூய  நல் பணியாளரே

 

பரஞ்சோதியும் படைபொருளும்

பரமன் நீர் ஒருவரே

பறந்தோடும் அக்கினியே

உம் படை தூதர்களே

 

பூவிதழ் மலர்ந்தாய்

புத்துயிர் தந்தாய்

புயனே புகலிடமே

புயலில் நான் வசிக்கும் தாவரமும் நீயே.

 

பகலில் பறக்கும் அம்பிற்கும்

இரவில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும்

விலக்கிக் காத்த விண்ணரசே

என்றும் நடத்தும் நல்  தேவனே.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.