இ ஈ

இனியவரே! இணையில்லாதவரே! ஈகையின் நாயகனே, உம்மையே எனக்காய் ஈந்தவரே. இனிய கானமே, ஈடில்லா இன்பமே, இதயத்தில் இனிதாய் கலந்த என் செல்வமே! இஸ்ரவேலின் ராஜாவே! சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருப்பவரே, இன் சொல்லாய் பிறந்து இனியவளை உயிற்பித்தவரே! இணைத்தீரே, இசை மழையில் இணைத்தீரே! விண்ணும் மண்ணும் ஒன்றாய் கலந்தனவே! சத்தியம் பூமியிலிருந்து முளைக்கும், நீதி வானத்திலிருந்து தாழப்பார்க்கும். சங் 85:11 ... #இ #ஈ Image: google

On tea, again.

 Let them praise the Lord! I bless the milk I bless the tea I bless the sugar You've given to me. O taste and see a good cup of tea the loving Lord has created for me. In you is life Life abundant All things you've made gifts you've given. Therefore I take this wine…

Choice

With a flippant disregard for the truth and the facts or a serious and profound contemplation of the consequences and devastation that may ensue, we still make choices that haven’t been the best for us.Some, but not many were for the betterment of others.  A knowing sacrifice, a kind gesture or other noble and loving…

◉ None.

No one can lie forever. All things end No one can boast ‘fake profile’ forever No one can hide the sadness in a post Despite the wide ‘smiles’ and ‘friends’ Source: ◉ None. #attempting haiku You complicate life When you hide behind layers Speak the truth in love. vim

At the time, I was beginning to write “Caring Lessons,” a memoir of my nursing career, and got myself twisted into knots trying to figure out where I could find the voice I was supposed to find. Finally, a classmate told me, “Lois, just pretend you are driving in the dark and telling your passenger…