காவியத்தின் தலைவனே

give thanks in all things

கல்வாரி நாயகனே காருண்ய கரத்தினால் கரம் பிடித்த மன்னவனே கழுதையின் மேல் அமர்ந்து வந்த இஸ்ரவேலின் இரட்சகரே. உம் அன்பு என்னை தாங்குகின்றதே. கற்பாறையில் உதித்த பெரு வெள்ளமே காலை தோறும் உம் கிருபை புதிதாய் இருக்கிறதே. என் கண்கள் உம்மை காங்கின்றதே கலங்கரை விளக்கமும் கவிதையின் ஊற்றும் நீரே. கானமே அமுத கானமே காவியத்தின் தலைவனே கன்னி மரியாள் வயிற்றில் கனிவான செல்வமாய், யோசேப்பின் குமாரனாய் பிறந்த நல்முத்தே. பூமியின் குடிகளில் தானும் ஒருவராய் எங்கள்…

Jan 26 –

India's 69th Republic Day - Jan 26 Where The Mind is Without Fear Where the mind is without fear and the head is held high Where knowledge is free Where the world has not been broken up into fragments By narrow domestic walls Where words come out from the depth of truth Where tireless striving…

Choice

With a flippant disregard for the truth and the facts or a serious and profound contemplation of the consequences and devastation that may ensue, we still make choices that haven’t been the best for us.Some, but not many were for the betterment of others.  A knowing sacrifice, a kind gesture or other noble and loving…

◉ None.

No one can lie forever. All things end No one can boast ‘fake profile’ forever No one can hide the sadness in a post Despite the wide ‘smiles’ and ‘friends’ Source: ◉ None. #attempting haiku You complicate life When you hide behind layers Speak the truth in love. vim